Yönetici Atama Görevlendirme Taslağında neler var?

Yayınlama: 06.01.2024
A+
A-

MEB Yönetici Atama Yönetmeliği Taslağı Kulislere Düştü! Uzun süredir konuşulan MEB Yönetici atama taslağı netleşiyor. 2023 – 2024 Yılı MEB Yönetici Atama – Görevlendirme Taslağında neler var?

Aşağıda yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 2013 yılında MEB tarafından taslak olarak yayımlanmıştır. 2013 yılları Sayın Yusuf Tekinin MEB Müsteşarlık dönemine rastlamaktadır.

Kamuoyuna yansıyan, MEB koridorlarında konuşulan, sendika çevrelerinden edindiğimiz izlenim;

– Yöneticilikte görevlendirme süresinin 12 yıla çıkarılacağı. Bu süre 6+6 veya 4+4+4 şeklinde olabilir.

– İl dışı yer değiştirme hakkı verileceğini bizzat Bakan söylemiştir.

– Üst düzey MEB bürokratları ve sendika genel başkan yardımcıları; Ek-1 ve Ek-2 formların sadeleştirileceğini ifade etmişlerdir. Burada detay belli değildir.

– Ek-1 ve Ek-2 de yer alan son dört yıllık kısıtlamanın ya tamamen kaldırılacağı, ya da süre olarak uzatılacağı ifade edilmiştir.

– Sözlü puanın değerinin artırılacağı (%20 yerine %30 vb.) ifade edilmektedir.

– Sınavla şube müdürü olanlara istemeleri durumunda okul müdürlüğüne atanma imkanı sağlanacaktır.

…..

Şimdi yukarıda ifade edilenleri alt alta koyduğumuzda ortaya ne çıkıyor? Bizce ortaya çıkan Sayın Bakanın 2013 Müsteşarlık yıllarında uzunca bir süre üzerinde çalışılan sade ve açık bir yönetmeliktir. Bu da aşağıdaki taslaktan ibarettir.

Şüphesiz aşağıdaki metin tam olarak çıkmayabilir.

Örneğin; sınavı ÖSYM yapmaya devam edebilir.

Yazılı Sınav konularında küçük değişikliklere gidilebilir.

….

Diğer açıdan bakıldığında aşağıdaki yönetmeliğin hangi hükümlerine itiraz edilebilir?

Bizim değerlendirmemiz, aşağıdaki taslak metinin üzerinde çalışılan ve çok uzun bir süre geçmeden kamuoyu ile paylaşılacak olan yönetmeliğin ruhuyla aynı olacağı yönündedir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine, atanmasına ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumu müdürlerini, müdür başyardımcılarını ve müdür yardımcılarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Eğitim kurumu yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütmek üzere başvuranları,
b) Atama: Eğitim kurumu yöneticiliklerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre verilen ikinci görevi,
c) Atama puanı: Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda, yazılı sınav puanının %50’si, sözlü sınav puanının %30’u ve Ek 1 Yönetici Değerlendirme Formunun %20’si esas alınarak hesaplanan puanı; eğitim kurumu müdür yardımcılığına yapılacak atamalarda ise yazılı sınav puanının %70’i ve Ek 1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %30’u esas alınarak hesaplanan puanı,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Eğitim Kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile ikili anlaşmalar çerçevesinde kurulan ve yöneticileri Bakanlıkça atanan yurtdışındaki okul ve merkezlerini,
e) Sınav Komisyonu: Eğitim kurumu yöneticiliği için yapılacak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Bakanlıkta kurulan komisyonu,
f) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Eğitim kurumu yöneticiliğine atanacakların belirlenmesi amacıyla illerde kurulan komisyonu,
g) Yer değiştirme: Yöneticilerin atanmak suretiyle görev yerlerini değiştirmelerini,
ğ) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,
h) Yönetici: Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı görevlerini yürütenleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Atama Şartları ve Komisyonlar

Sınava başvuru ve atama şartları
MADDE 5 – (1) Yönetici adaylarında;
a) Yükseköğrenim mezunu öğretmen olmak,
b) Atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek,
c) Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,
ç) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük sınavı için en az sekiz yıl öğretmenlik, iki yıl müdür yardımcılığı veya müdür yetkili öğretmenlik yapmış olmak; müdür yardımcılığı sınavı için de en az iki yıl öğretmenlik yapmış olma şartı aranır. Aday öğretmenlikte geçen süreler hesaba katılmaz.
d) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle son dört yıl içinde; adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak veya aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,şartları aranır.

Sınav duyurusu ve başvuru
MADDE 6 – (1) Yöneticilik yazılı sınavı, sınav tarihinden en az bir ay önce Bakanlıkça, sözlü sınav ise en az on gün önce atamanın yapılacağı eğitim kurumunun bulunduğu il valiliğince duyurulur. Duyurularda sınav tarihi ve yerleri, başvuru usulü ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.
(2) Yöneticilik sınavına başvuru için 5 inci maddenin (ç) bendinde belirtilen sürelerin hesabında, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü değerlendirilir.

Komisyonlar ve görevleri
MADDE 7 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavlarını yürütmek üzere Bakanlıkta Sınav Komisyonu, illerde Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.
(2) a) Sınav Komisyonu: Bakanlıkta, insan kaynaklarından sorumlu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında veya görevlendireceği İnsan Kaynakları Genel Müdürünün veya bir grup başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüklerinden birer grup başkanı ile bir hukuk müşavirinin katılımıyla dokuz asıl üyeden oluşturulur.
b) Sınav Komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Sınav Komisyonunun sekretarya işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülür.
c) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:
1) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yazılı sınav sorularının hazırlanması için 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendindeki görevin gerektirdiği diğer mevzuatı belirlemek,
2) Sınavın yürütülmesine ilişkin tedbirleri almak, genel gözetim ve denetimi yapmak,
3) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak,
4) Sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.
(3) a) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı başkanlığında, iki millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile Bakanlık merkez teşkilatından İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek bir temsilcinin katılımıyla beş asıl üyeden oluşur. İllerde gerekli durumlarda birden fazla komisyon kurulabilir.
b) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun sekretarya işlemleri insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.
c) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:
1) Sözlü sınavları yaparak eğitim kurumu yöneticiliğine atama puanlarını belirlemek,
2) Sözlü sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak.
(4) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen usullerle aynı sayıda yedek üye belirlenir.
(5) Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Yöneticilik sınavları ve değerlendirme
MADDE 8 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği sınavı, eğitim kurumu müdürlüğü için yazılı ve sözlü sınav aşamalarından, müdür yardımcılığı için ise yazılı sınavdan oluşur.
(2) Yazılı sınav, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce ihtiyaca binaen Eylül ayında merkezî sistemle yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.
(3) a) Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalarda; her ilde ilan edilen eğitim kurumu yöneticiliği sayısının üç katı kadar aday, yazılı sınavda başarılı olmak kaydıyla puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır. Birden çok eğitim kurumu için sözlü sınava çağrılan adaylar, tek bir sözlü sınava tabi tutulur.
b) Eğitim kurumu müdürlüğüne yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanının %50’si, sözlü sınav puanının %30’u ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %20’si esas alınarak atama puanı belirlenir.
(4) Eğitim kurumu müdür yardımcılığına yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanının %70’i ve Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %30’u esas alınarak atanma puanı belirlenir.
(5) İller, boş eğitim kurumu yöneticiliklerini tüm adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde ilan eder. Adayların hesaplanan atama puanları ilan edilir.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları
MADDE 9 – (1) Eğitim kurumu yöneticiliği yazılı sınavı, aşağıdaki yazılı sınav konularından hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:
a) Türkçe dil bilgisi: %10,
b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,
c) Okul yönetimi ve geliştirme: % 8,
ç) Eğitim öğretim liderliği:%10,
d) Eğitim ve yönetimde etik: % 4
e) Türk idare sistemi: % 2,
f) Protokol kuralları: % 2,
g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi %5,
ğ) Genel kültür: %5,
h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: %50.
(2) Müdür ve müdür yardımcılığı için ayrı yazılı sınav yapılır.

Yazılı sınav sonuçlarının ilânı, tebligat ve itirazlar
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav sonuçları, en geç on beş gün içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda ilan edilir, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne liste hâlinde yazılı olarak bildirilir ve adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese tebliğ edilir. Yazılı sınav sonuçları, üç yılı geçmemek kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.
(2) Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne, sözlü sınav sonuçlarına itiraz ise Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. İtiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde, itirazla ilgili işlemler sonuçlandırılarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri
MADDE 11 – (1) Sözlü sınav, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca yapılır.
(2) Sözlü sınavda aday;

Mevzuat bilgisi ve uzmanlık düzeyi: %30,
Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,
Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %10,
ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,

İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,
Davranış ve tepkilerinin yapacağı işe uygunluğu: %10,
Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hakimiyeti: %10,
Genel kültür düzeyi: %10,
konularından sınava tabi tutulur.
(3) Sözlü sınavda adaylar, (a) bendinde belirlenen konulardaki soru zarflarını kura çekmek suretiyle seçer.
(4) Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından ikinci fıkradaki sınav konularının karşılarında belirtilen puan ağırlıkları esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atamalar
Yöneticiliğe atama
MADDE 12 – (1) Valilikler, atama yapılacak eğitim kurumları ile başvuru ve atamalara ilişkin diğer hususları atama puanı hesaplanan adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde duyurur.
(2) 8 inci maddede öngörülen sınav değerlendirmelerinde başarılı bulunan adayların atanacakları eğitim kurumları, yapacakları tercihler ve atanma puanı üstünlüğüne göre belirlenir. Eğitim kurumu yöneticileri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkraya göre yapılacak atamalar Mayıs-Haziran aylarında ilgili valiliklerce sonuçlandırılır.
(3) Adaylar, sadece kadrosunun bulunduğu ildeki eğitim kurumları yöneticiliklerine başvurabilir.
(4) Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumları ile öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak kadın adaylar arasından atanır.
(5) İmam hatip ortaokul ve liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak meslek dersi öğretmeni adaylar arasından atanır.
(6) Müdür başyardımcılığına, müdür yardımcıları arasından, kurum müdürünün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar müdür başyardımcısı görevlendirilir.

Kurucu müdür
MADDE 13 – (1) Eğitim ve öğretime yeni açılacak eğitim kurumlarına, eğitim kurumunu eğitim ve öğretime hazır hale getirmek, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadro verilinceye kadar geçen süre içerisinde kurumun yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen müdürlük sınavına girme şartı taşıyanlar arasından, valilikler tarafından kurucu müdür görevlendirilebilir. Bu görevde geçen süreler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında eğitim kurumu müdürlüğünde geçen süreler gibi değerlendirilir.
(2) Kurucu müdür olarak en az üç ay görev yapanlar, görevli oldukları eğitim kurumunun duyuruya çıktığı tarih itibarıyla 19 uncu madde kapsamında değerlendirilirler.

Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme
MADDE 14 – (1) Müdür normu bulunmayan eğitim kurumlarında fiilen görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, ilgili il millî eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin onayıyla müdür yetkili öğretmen görevlendirilebilir. Bu görevde geçen süreler, bu Yönetmeliğin uygulanmasında eğitim kurumu müdür yardımcılığında geçen süreler gibi değerlendirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirmeler

İsteğe bağlı yer değiştirmeler
MADDE 15 – (1) Görevli oldukları eğitim kurumlarında en az üç yıl görev yapan yöneticiler, il içinde boş bulunan eğitim kurumlarına 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilirler. Bu suretle yapılacak yer değiştirmeler Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre ilgili valiliklerce gerçekleştirilir.
(2) Çalıştıkları eğitim kurumlarında fiilen en az üç yıl görev yapan Müdür başyardımcıları, yer değiştirme istekleri halinde il içinde boş olan eğitim kurumlarına Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu puanı üstünlüğüne göre müdür yardımcısı olarak atanırlar.
(3) İsteğe bağlı yer değiştirmeler, çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak her yıl Temmuz-Ağustos ayı içerisinde yapılır.

Çalışma süresine bağlı yer değiştirmeler
MADDE 16 – (1) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda altı yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre, tercihleri alınarak il içinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla değiştirilir. Tercihte bulunmayan yöneticilerin yer değişiklikleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla, boş eğitim kurumlarına kurayla re’sen gerçekleştirilir.
(2) Bu madde kapsamında yer değiştirmeye tabi eğitim kurumu yöneticilerinden boş eğitim kurumu bulunmaması nedeniyle ataması yapılamayanların yer değişiklikleri, bir sonraki çalışma süresine bağlı yer değiştirme döneminde öncelikli olarak gerçekleştirilir.
(3) Müdür başyardımcıları bu madde kapsamında müdür yardımcısı olarak yer değiştirirler.
(4) Yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak belirlenir ve yer değiştirmeler her yıl Haziran-Temmuz aylarında sonuçlandırılır.
(5) Dönüşüme, birleşmeye, ad değişmesine, statü değişikliğine veya fiziki mekan değişikliğine uğrayan eğitim kurumları yöneticilerinin çalışma süresinin hesabında bu yöneticilerin söz konusu eğitim kurumuna ilk atanma tarihi esas alınır.

Atama ve yer değiştirmelerde puan eşitliği
MADDE 17 – (1) Atamalarda ve yer değiştirmelerde puan eşitliği halinde, sırasıyla eğitim düzeyi, öğretmenlik kariyer basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi atamaya esas alınır.

Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler
MADDE 18 – (1) Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticilerin görev yeri, getirilen teklife göre il içinde veya iller arasında değiştirilebilir. Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması gerekenler ise aynı veya başka bir eğitim kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde veya iller arasında atanır. Bu şekilde atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren üç yıl süreyle yöneticilik başvurusunda bulunamaz, dört yıl geçmeden ayrıldıkları ile, sekiz yıl geçmeden aynı eğitim kurumuna hiçbir şekilde yönetici olarak atanamazlar.

Norm kadro fazlası yöneticiler
MADDE 19 – (1) Norm kadrosu kaldırılan veya norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak belirlenir. Bu yöneticiler, valiliklerce, talepleri ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.
(2) Birinci fıkra kapsamındakilerin yöneticilikleri, durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması halinde, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Bu madde kapsamında iki yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da her hangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroyla ilişkilendirilir.
(3) Bu madde kapsamında talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak re’sen belirlenir.
(4) Bu madde kapsamında iki yıl içerisinde yönetici olarak ataması yapılamayan norm kadro fazlası yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

Yöneticilik görevinin sona ermesi
MADDE 20 – (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden;
a) Yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısı olarak atananlar ile Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda ya da yurtiçinde bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,
c) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesi kapsamında bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,
sona erer.
(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yöneticilikleri sona erenlerden, bu durumları ortadan kalkanlar, daha önce ayrıldıkları eğitim kurumu yöneticiliği boş olması durumunda öncelikle bu eğitim kurumlarına, bunun mümkün olmaması durumunda, varsa ve istemeleri halinde il milli eğitim müdürlüklerince önerilecek bir eğitim kurumu yöneticiliğine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması halinde ise durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Öğretmen olarak atanmaları halinde bulundukları yerleşim biriminde iki yıl içinde boş eğitim kurumu yöneticiliği oluşması halinde, bu Yönetmelik hükümlerine göre daha sonra duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine yeniden atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.
(3) Yöneticilik normu kaldırılan ya da norm kadro fazlası durumuna gelen yöneticiler, iki yılın sonunda durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticilerin yöneticilikleri sona erer, istekleri de dikkate alınarak eğitim bölgesi dâhilinde durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.
(4) Eğitim kurumu yöneticileri, kendi istekleri doğrultusunda yöneticilikten ayrılmaları halinde yöneticilikleri sona erer, eğitim bölgesi dâhilinde tercihleri dikkate alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.
(5) Soruşturma veya inceleme sonucu yöneticilikleri alınmasına karar verilenlerin yöneticilikleri düşer ve üç yıl süreyle yöneticilik başvurunda bulunamazlar.

Yeniden atama
MADDE 21- (1) Yönetici olarak daha önce görev yapmış ve kendi istekleriyle yöneticilikten ayrılmış olanlar, görevden ayrıldıkları tarihten itibaren en az bir, en çok üç yıl içinde ayrıldıkları yöneticilik görevine yeniden atanmak üzere başvurabilirler.
(2)Yeniden atamalar, adayların tercihleri dikkate alınarak 12 nci maddenin uygulanmasından sonra boş kalan eğitim kurumu yöneticiliklerine Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puan üstünlüğüne göre yapılır.

Ataması yapılamayan eğitim kurumu yöneticilikleri
MADDE 22 – (1) İlk atama, isteğe bağlı yer değiştirmeler veya yeniden atama kapsamında üç defa duyuruya çıkılmasına rağmen bu Yönetmelik kapsamında atama yapılamayan eğitim kurumları yöneticiliklerine, il milli eğitim müdürlerinin teklifi, Valinin onayı ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi dikkate alınarak en az üç yıl görev yapmış öğretmenler arasından atama yapılabilir.

Yönetici Değerlendirme Formu

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.