Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında kamu zararı kararı!

Yayınlama: 16.04.2023
A+
A-

Sayıştay 3. Dairesi,, Öğretmenler Günü sebebiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program sonrasında protokol ve öğretmenler için temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneği kullanılarak mevzuata aykırı olarak yemek hizmeti alınmasını kamu zararı saydı

Temsil ağırlama ödeneğinin ağırlama giderleri bağlamında kullanılabilmesinin, harcama yapılacak kişilerin beldenin misafiri durumunda olmaları şartına bağlandığı anlaşılmaktadır. Yine bahse konu Yönergede tören giderleri tahdidi olarak sayılmış, Öğretmenler Günü ve benzeri günler için yapılan giderler tören giderleri arasında yer almamıştır. Kaldı ki “Tasarruf Tedbirleri” konulu Genelge ile uluslararası toplantılar ve milli bayramlar haricinde, ilgili ödeneğin kullanılması suretiyle yemek, kokteyl ve benzeri davetlerin düzenlenmesi yasaklanmıştır.

Yapılan incelemede, Öğretmenler Günü sebebiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program sonrasında protokol ve öğretmenler için doğrudan teminle temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneği kullanılarak mevzuata aykırı şekilde yemek hizmeti alınması suretiyle, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.


Yılı: 2021
Dairesi:3
Karar No: 430
İlam No: 55
Tutanak Tarihi:12.1.2023
Temsil ve Ağırlama Gideri

Öğretmenler Günü sebebiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program sonrasında protokol ve öğretmenler için temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneği kullanılarak mevzuata aykırı olarak yemek hizmeti alınması sonucu ……….TL tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.

30.06.2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2021/14 sayılı “Tasarruf Tedbirleri” konulu Genelgenin “Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri” başlıklı bölümünde; uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle yemek ve benzeri davetlerin düzenlenemeyeceği, hediye verilemeyeceği aynı zamanda diğer adlar altında ödeme yapılamayacağı belirtilmiş, temsil ağırlama ödeneğinin zorunlu haller dışında kullanılamayacağı,

İçişleri Bakanlığının 25.4.1984 tarih ve 27302 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin “Ağırlama giderleri” başlıklı 5 inci maddesinde; ağırlama giderinin beldenin misafiri durumunda bulunan maddede sayılan kişiler için yapılabileceği

hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Yönergenin “Tören giderleri” başlıklı 9 uncu maddesinde; resmi ve dini bayramlar ile anma günleri, beldenin kurtuluş günleri, festival ve fuarları, beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma ve açılış günleri ve milli mücadeleye ait önemli günler için yapılan giderler tören giderleri kapsamında sayılmıştır.

Anılan Yönergenin “Diğer tören giderleri” başlıklı 10 uncu maddesinde; önceki maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikâh, ölüm gibi) harcama yapılabileceği düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; temsil ağırlama ödeneğinin ağırlama giderleri bağlamında kullanılabilmesinin, harcama yapılacak kişilerin beldenin misafiri durumunda olmaları şartına bağlandığı anlaşılmaktadır. Yine bahse konu Yönergede tören giderleri tahdidi olarak sayılmış, Öğretmenler Günü ve benzeri günler için yapılan giderler tören giderleri arasında yer almamıştır. Kaldı ki “Tasarruf Tedbirleri” konulu Genelge ile uluslararası toplantılar ve milli bayramlar haricinde, ilgili ödeneğin kullanılması suretiyle yemek, kokteyl ve benzeri davetlerin düzenlenmesi yasaklanmıştır.

Yapılan incelemede, Öğretmenler Günü sebebiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program sonrasında protokol ve öğretmenler için doğrudan teminle temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneği kullanılarak mevzuata aykırı şekilde yemek hizmeti alınması suretiyle, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

Öte yandan; ödeme emri belgesinde, harcama yazısında, doğrudan temin onay belgesinde imzasının bulunmaması suretiyle söz konusu harcama süreçlerinde yer almayan Belediye Başkanının kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu itibarla, temsil, tanıtma ve ağırlama ödeneği kullanılarak mevzuata aykırı şekilde yemek hizmeti alınması sonucu oluşan ……….TL tutarındaki kamu zararının; Harcama Yetkilisi (……….) ………., Gerçekleştirme Görevlisi (……….) ………., ile Diğer Sorumlular (……….) ……….ve (……….) ……….’e

müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faiziyle birlikte ödettirilmesine, anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

Azınlık Görüşü:

Daire Başkanı ……….ile Üye ……….’nin karşı oy gerekçeleri;

“Raporda; Öğretmenler Gününde protokol ve öğretmenler için yemek verilmesi işlemiyle ilgili olarak, 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin “Ağırlama Giderleri” başlıklı 5 inci maddesi dayanak gösterilmek suretiyle kamu zararı hesaplanmış ve tazmin kararı verilmesi talep edilmiştir.


Anılan Genelge; kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak alınacak tedbirlerle ilgili olduğundan, bu Genelgeye dayalı kamu zararı hesaplanması ve tazmin kararı verilmesi hukuken mümkün değildir.

Rapor’da Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin “Ağırlama Giderleri” başlıklı 5 inci maddesinde ağırlama giderlerinin beldenin misafiri durumunda olan ve maddede sayılan kişilerle ilgili olduğu, Öğretmenler Gününde protokol ve öğretmenler için yemek verilmesi işleminin bu kapsamda olmadığı iddia edilmişse de, söz konusu işlem, anılan Yönergenin “Diğer Tören Giderleri” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan;

“Yukarıda maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir.” şeklindeki düzenleme kapsamında olduğundan, mevzuata uygun olduğuna karar verilmesi gerekir.”

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.