Memurlara yapılacak bazı ödemeler arttı

Yayınlama: 14.02.2023
A+
A-

Bazı memurların yaptığı iş ve bulunduğu unvan onun emsallerinden daha fazla ücret almasına sebep olur. Bu unvanlar ise Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4’üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlardır.

Buna göre, bu unvanlardaki personelden belirli şartlara bağlı olarak % 20 ve % 30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür. Bu ödemenin tutarı Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olanlardan Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için; 9500 x 0,433684 x % 30 = 1.235,99 TL olacaktır.

Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı için; 9500 x 0,433684 x % 20 = 823,99 TL’dir.

Bu tutarlardan sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilecektir.

Bölgelere göre ödenen ek tazminat tutarı ne kadar artacak?
Unvanları aynı olsa da bazı personelin maaşları diğerlerinden daha fazla olabilmektedir. Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara veya çalıştıkları projelere göre maaşlarında değişiklik olabilmektedir. Özellikle Teknik Hizmetler Sınıfı’nda görev yapan personeller ile Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda görev yapan personellerin maaşlarına Kalkınmada Öncelikli Bölgeler’e göre ödenen ek tazminat nedeniyle önemli tutarda maaş farkı sağlanmaktadır.

Ek tazminatların hangi unvanlı personele ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı oranında ödeneceği yan ödeme kararnamesinde tespit edilmiştir. Yan ödeme kararnamesinin ekinde yer alan Kalkınmada Öncelikli Yöreler’in dereceleri 7 bölgeye ayrılmıştır ve tazminatlar bölgelere göre farklılık oluşturmaktadır.

Buna göre; Sağlık Hizmetleri Sınıfı’nda görev yapan uzman tabiplere 7. Bölge için ödenen ek tazminat 9500 x 0,433684* % 90 = 3.707,99 TL, pratisyen tabiplere ise 9500 x 0,433684 x % 50 = 2.059,99 TL tutarındadır. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecektir.

Veteriner hekimlere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500 x 0,433684 x % 70 = 2.883,99 TL tutarındadır. Yine Teknik Hizmetler Sınıfı’nda görev yapan mühendislere 7. Bölge için ödenen ek tazminat ise 9500 x 0,433684 x % 35= 1.441,99 TL tutarındadır. Bu hizmet sınıfında çalışanlara ödenecek azami ek ödeme tutarı ek yüksek devlet memuru maaşının % 70’i oranında olup, bu tutar 9500 x 0,433684 x % 70 = 2.883,99 TL’dir. Ek tazminat ödemesinde en düşük tazminat 1. Bölge için en yüksek tazminat ise 7. Bölge için belirlenmiştir. Yani bölge derecesi yükseldikçe ödenen ek tazminat oranı da yükselmektedir. Benzer ödemelerin niçin başka hizmet sınıfları için belirlenmediği sorusunun sorulması gerekmektedir. Özellikle öğretmenler için. Ümit ederiz ki bu soruyu soranlar çıkar.

İl genel meclis üyelerinin huzur hakları ne kadar artacak?

Ocak ayından itibaren, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6.026 x 0,433684 = 2.613 TL, diğer meclis üyelerine 2.226 x 0,433684 = 965 TL tutarında brüt huzur hakkı ödenecektir.

Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları ne kadar artacak?

2022 sayılı Kanun’da yaşlı ve engellilere yapılacak ödemelere yer verilmiştir. Maaş katsayısındaki artışlar bunlara yapılacak ödemeleri de arttırmıştır.

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.387) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanmaktadır.

Kapsamda bulunanlardan, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar (8.506,8/3= 2.835,6) ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.

Buna göre, kapsama giren yaşlılara 4.387 x 0,433684= 1.902,57 TL ödeme yapılacaktır.

Yine Kanuna göre Ocak ayından itibaren 2022 sayılı Kanun kapsamında;

a) Engel oranı %70-%100 olanlara 5.253 x 0,433684 = 2.278 TL,

b) Engel oranı %40-%69 olanlara 3.502 x 0,433684 = 1.518,76 TL,

c) 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502 x 0,433684 = 1.518,76 TL,

d) Yaşlılık aylığı 4.387 x 0,433684 = 1.902,57 TL,

tutarında ödeme yapılacaktır.

Eğer K Cetveli’ndeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanun’a bakılırsa ödenecek tutarlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli’ndeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.

İntörn eğitimi görenlere nekadar ödeme yapılacak?
Üniversitelerin tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin dördüncü yılını tamamlayıp beşinci yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden oniki ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4.702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir.

Buna göre devlet üniversitelerinde net asgari ücret tutarı olan 8.506,8 TL,

Vakıf üniversitelerinde ise 4.702 *0.433684 = 2.039 TL ödenecektir.

Koruma kararı devam eden kızlara yapılacak evlenme yardımı tutarı ne kadar olacak?
2828 sayılı Kanun’un Evlenme Yardımı başlıklı 32’nci maddesinde; “Kuruma ait sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek devlet memuru aylığının birbuçuk katı tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir” hükmüne yer verilmiştir.

Ancak, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K Cetveli’nde; “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 32’nci maddesinde yer alan ‘en yüksek devlet memuru aylığının birbuçuk katı tutarında’ ibaresi, 1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasındaki dönemde ‘50.000 gösterge rakamıyla memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarda’ şeklinde uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.Buna göre, sosyal hizmet kuruluşlarında koruma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere 2023 yılının ilk altı ayı için 50.000 x 0,433684 = 21.684 TL evlenme yardımı yapılacaktır.

Ahmet Ünlü/ Yenişafak

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.