Kadroya geçen sözleşmeli personelle ilgili görüş yazısı

Yayınlama: 29.03.2023
A+
A-

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü kadroya geçen sözleşmeli personelin sözleşmeli statüdeki hizmetlerinin her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle memuriyette değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personelin kadroya geçişinde güvenlik souşturması yapılıp yapılmayacağı ve sözleşmeli statüdeki hizmetlerinin memuriyette değerlendirilip değerlendirilmeeceğiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığına görüş sormuştur.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla verilen cevapta güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının yapılmayacağı, sözleşmeli statüdeki hizmetlerinin ise her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek memuriyette değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

İşte Cumhurbaşkanlığıının görüş yazısı

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-74073113-045.02-144839 24.03.2023
Konu : Görüş Talebi

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA

İlgi : 14.03.2023 tarihli ve 61778793-010.045.03-[518.1]-2001040 sayılı yazınız.

Sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmaktayken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48 inci maddesi gereği memur kadrolarına atanacak personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile intibak konularında görüş talep eden ilgi yazı ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 48 inci maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere;
a) 28/11/2022 tarihi itibarıyla;

uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, Türk Tarih Kurumu Başkanlığında bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığının kazı alanları ve ören yerlerinde görevli bulunan arkeolog, restoratör ve müze araştırmacısı unvanlarında çalışan personel ise Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında, bu Kanunun ek 41 inci ve ek 44 üncü maddeleri kapsamındaki unvanlar hariç olmak üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz….” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun “Hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaklar” başlıklı 3 üncü maddesinde “(1) Arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılır.

(2) Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları hâlinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılır.” hükmü ile “Değerlendirme Komisyonu” başlıklı 7 nci maddesinde “(1) Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulur.

(2) Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilir.

(3) Değerlendirme Komisyonu kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire sunar. Mahkemeler tarafından istenildiğinde bu bilgiler sunulur.” hükmü yer almaktadır. 7315 sayılı Kanunun anılan maddeleri gereği; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının statü farkı olmaksızın hangi kamu görevlileri hakkında yaptırılacağı düzenlenmiş olup yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu elde edilen verilerin kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulacak Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.


15/02/2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6792 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanların atanabilecekleri memur kadrolarına dair ekli Karar yürürlüğe konmuş olup, ekli Kararda yer alan (2) sayılı listede sözleşmeli bilişim personeli pozisyon unvanında olanların atanacağı memur kadro unvanı Uzman, hizmet sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak belirtilmiştir.

657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde “1 – Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü, 36/G maddesinde “Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler Cumhurbaşkanınca tespit olunur.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar muvacehesinde;

-657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesinde sözleşmeli personelin kadroya atanmasına ilişkin olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasına yönelik herhangi bir hükme yer verilmediğinden mezkur madde kapsamındaki iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasının gerekli olmadığı,

-Sözleşmeli bilişim personeli iken 657 sayılı Kanunun geçici 48 inci maddesi uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında Uzman kadrosuna atanan personelin 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinden faydalanabileceği,
mütalaa edilmektedir.

Dr. Metin KIRATLI
İdari İşler Başkanı

gazetememur

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.