Mesai Saatlerinin Kurumca Belirlenmesi Talebi

Yayınlama: 22.12.2023
A+
A-

Büro Memur-Sen tarafından Mesai Saatlerinin Kurumca Belirlenmesi konulu resmi yazı yayınlandı.

14 Aralık 2023 tarihli Genel Başkan Yusuf Yazgan ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kızıl imzalı resmi yazıda ”Bakanlığınız personeli kamu çalışanlarından Sendikamız Genel Merkezine iletilen bilgilerde, Bakanlığınız bazı birimlerinde devlet memur ve 657 4/B sözleşmeli olarak normal devlet memuru mesaisine göre görev yapmakta olan bazı personelin mesailerinin 08-17 ya da 09-18 yerine, saat 15’te başlatılıp gece 24’te sona ermek üzere yeni bir çalışma saati uygulaması yapılmasının planlandığına dair bilgiler ulaşmıştır.

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 128’inci maddesinde ”Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/12 md.) Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlemek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çıkarılmış, bu Kanun’un ”Çalışma Saatleri” başlıklı 99’uncu maddesinde ”Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

buro-1.jpg
buro-2.jpg
buro-3.jpg

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.