MEB’de sınavsız şube müdürü atamasına yeni iptal kararı

Yayınlama: 11.03.2023
A+
A-

2022 yılında 657 sayılı Kanunun 76. maddesi kapsamında sınavsız atanan MEB şube müdürü atamasını, Ankara 15. İdare Mahkemesi iptal etti.

Yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümlerine göre davalı idarenin taşra ve merkez teşkilatlarında bulunan “Şube Müdürü” kadrolarının; görevde yükselmeye tabi yönetim hizmetleri grubunda olan bir kadro olduğu, görevde yükselmeye tabi olan şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartların aranacağı, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olunması, son iki yıl Bakanlıkta görev yapılmış olması gibi hizmet süresi ve eğitime ilişkin belli bazı şartların taşınması ve davalı idarece yapılacak olan görevde yükselme sınavında başarılı olunmasının gerektiği açıktır.

Bu durumda, ilgili mevzuatında davalı idare merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüklerinin görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayıldığı ve ancak Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde aranan genel ve özel şartlara sahip kişilerin görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şartı ile bu kadrolara atanabilecekleri tartışmasız olduğundan, 2022 yılında 657 sayılı Kanunun 76. maddesine istinaden takdiren yapılan şube müdürü atamalarının iptali istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

T.C.
ANKARA

  1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/1152
KARAR NO : 2022/3031

DAVACI: EMİR KAZAK

VEKİLİ: AV.

MÜDAHİL (Davacı): EĞİTİMCİ KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI

VEKİLİ:

DAVALI: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI -UETS[35756-86579-39351]

VEKİLİ :AV.

DAVANIN ÖZETİ:
Davacı tarafından, 2022 yılında 657 sayılı Kanunun 76. maddesine istinaden yapılan şube müdürü atamalarının iptali istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, milli eğitim müdürlüğünde şef olarak görev yaptığı, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri nazara alındığında, öğrenim durumu ve hizmet süresi bakımından görevde yükselme sınavına girmeye hak kazanmış liyakatli bir personel olduğu, davalı idarece hem 657 sayılı Kanun’un hem de davalı idare görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak, kariyer ve liyakat ilkeleri yok sayılarak “Şube Müdürü” kadrolarına Bakanlık oluru ile atamalar yapıldığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ:
Dava konusu edilen “2022 yılı içerisinde 657 sayılı DMK m.76 kapsamında yapılan tüm şube müdürlüğü atamaları” ile davacı arasında doğrudan, güncel, korunmaya değer meşru bir menfaat ya da sı gereken kişisel bir menfaat ilişkisi bulunmadığı, davacı vekilince müvekkilinin görevde yükselme sınavına başvuru şartlarını taşıdığını belirtmiş ise de bu dava neticesinde (kabul anlamına gelmemekle beraber) verilebilecek bir iptal ya da yürütmenin durdurulması kararının doğrudan davacının şube müdürü kadrosuna atanması sonucunu doğurmayacağı gibi doğrudan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılacağı sonucunu da doğurmayacağı, davacı tarafından Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Bakanlığımızın taşra teşkilatı il/ilçe milli eğitim şube müdürü ihtiyacını karşılamaya yönelik 26.01.2018 tarihli Bakanlık Onayı ile başlatılan ve kadro sayısı 513 olarak ilan edilen görevde yükselme suretiyle atama sürecinde 01.04.2018 tarihinde yapılan yazılı sınavdan “63,1579” puan aldığı, bu puanla sözlü sınava girmeye hak kazanamadığı, ehliyet yokluğundan da davanın reddi gerektiği, davacının iddia ettiği gibi sadece ilanen duyuru yapılmak suretiyle (ilan, sınav, başvuru) ek sınavlar neticesinde şube müdürü ataması yapılmasının bir zorunluluk olmadığı, kamu menfaatinin korunması amacıyla takdiri olarak 657 sayılı Kanunun 76.maddesi uyarınca da Devlet Memurları Kanunun genel amaç ve ilkelerine uygun şekilde, şube müdürü ataması yapılabileceği beyan edilerek davanın usulden ve esastan reddi gerektiği savunulmaktadır.

MÜDAHİL (DAVACI) BEYANLARI :İşlemin hukuka aykırı olduğu ve iptali gerektiği beyan edilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelendi, gereği görüşüldü:

Dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden, davacının YD talebi hakkında yeniden bir karar verilmeksizin ve davalı idarenin usul itirazları da yerinde görülmeyerek esâsa geçildi.

Dava, davacı tarafından 2022 yılında 657 sayılı Kanunun 76. maddesine istinaden yapılan şube müdürü atamalarının iptali istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesinde “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle bereber,atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına göderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 1. maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatına ait kadrolara, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği ile yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.” düzenlemesine yer verilmiş, “Hizmet grupları ve kadrolar” başlıklı 5. maddesinde, “(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1- Şube müdürü,

2- Şef.

b-Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1- Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı.

c) Büro hizmetleri grubu;

1- Sayman,

2- Ayniyat saymanı,

3- Çözümleyici,

4- Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici, sekreter, şoför.

5) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, şehir plancısı, mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yine aynı Yönetmeliğin “Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar” başlıklı 6. Maddesinde

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, şartları aranır.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır;

a) Şube müdürü kadrosu için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2)Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,

Başıboş köpeğin saldırısında öğretmen ve öğrenci yaralandı
Başıboş köpeğin saldırısında öğretmen ve öğrenci yaralandı
3)Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.” düzenlemesi mevcuttur.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Ankara İli Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde “Şef” olarak görev yapmakta olduğu, davalı idare tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri dışında Şube Müdürü kadrolarına 657 sayılı DMK nun 76. maddesine dayanılarak atamalar yapıldığını öğrendiği, 2022 yılı içerisinde davalı idare tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. maddesine istinaden yapılan Şube Müdürü atamalarının iptal edilmesinin davalı idareden talep edildiği, başvurunun zımnen reddi üzerine vâki talep ve iddialarla bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta, Mahkememizin 3.8.2022 tarihli ara kararı ile davalı idareden; “2022 yılında boş bulunan şube müdürlüğü kadrolarına atama yapılabilmesi için görevde yükselme sınavı yapılıp yapılmadığı, sınavın gerçekleştirilmiş olması halinde; hangi tarihlerde gerçekleştirildiği ve davacının bu sınava başvurup başvurmadığı, sınav gerçekleştirilmeden atama yapılmış olması halinde hangi ilgili mevzuat hükmü uyarınca sınavsız atama yapıldığı, sınavsız atama gerçekleştirilmiş olması halinde, 2022 yılında ülke genelinde kaç kişinin Şube Müdürü olarak atandığı ve bu kişilerin atamasının yapılmasında esas alınan değerlendirme ölçütlerinin neler olduğu” sorulmuş ve sorulan hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin Mahkememize gönderilmesi istenilmiştir.

Davalı idarece ara kararı sonrasında; 2014 ve 2018 yıllarında şube müdürü kadrosuna atama için görevde yükselme sınavı yapıldığı, ancak dünyada ve ülkemizdeki Covit-19 salgını nedeniyle eğitim-öğretim hizmetinde yaşanan olumsuzluklar, salgın sonrasında uzun bir süre ara verilen eğitim-öğretim hizmetlerinin yeniden yüz yüze yürütülmesi kapsamında tüm bu iş ve işlemlerin koordinasyonu sağlayan taşra teşkilatı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki iş yoğunluğunun artması nedeniyle kamu hizmetinin aksamaması amacıyla şube müdürü kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun idareye vermiş olduğu takdir yetkisi çerçevesinde res’en atama yapıldığının beyan edildiği görülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3. maddesinde; “Sınıflandırma”, “Kariyer” ve “Liyakat” ilkeleri bu Kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânı sağlamak; liyakat ilkesi ise, Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.

Mezkûr Kanun Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme istemlerinin liyakat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin de, hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçeceği de tabiidir.

Yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümlerine göre davalı idarenin taşra ve merkez teşkilatlarında bulunan “Şube Müdürü” kadrolarının; görevde yükselmeye tabi yönetim hizmetleri grubunda olan bir kadro olduğu, görevde yükselmeye tabi olan şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartların aranacağı, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olunması, son iki yıl Bakanlıkta görev yapılmış olması gibi hizmet süresi ve eğitime ilişkin belli bazı şartların taşınması ve davalı idarece yapılacak olan görevde yükselme sınavında başarılı olunmasının gerektiği açıktır.

Bu durumda, ilgili mevzuatında davalı idare merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüklerinin görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayıldığı ve ancak Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde aranan genel ve özel şartlara sahip kişilerin görevde yükselme sınavında başarılı olmaları şartı ile bu kadrolara atanabilecekleri tartışmasız olduğundan, 2022 yılında 657 sayılı Kanunun 76. maddesine istinaden takdiren yapılan şube müdürü atamalarının iptali istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 680,60 TL yargılama giderinin ve karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 5.500,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesini müteakip davacıya iadesine, 80,70 TL müdahil harcının davalı idareden alınarak müdahile verilmesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere 19/12/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.