2023 yılı kamu sosyal tesisleri ücretleri belli oldu! 

Yayınlama: 06.01.2023
A+
A-

2023 yılı devlet memurları sosyal tesis ücretleri belli oldu. Maliye Bakanlığı tarafından 2023 yılı kamu sosyal tesis ücretleri belli oldu. 6 Ocak 2023 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2023 yılı Eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhaneler, kreş, spor tesisleri ücretleri , 2023 yılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğe göre ne kadar zamlanacak? Resmi Gazetede yayımlanan 2023-1 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğe göre sosyal tesislerdeki hizmet bedellleri yüzde 122 oranında artırıldı

6 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2023-1 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğine gör yemek ve konaklame bedelleri geçen yıla göre yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında artırılmıştır.

İşte 6 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2023-1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Eğitim ve dinlenme tesisleri

MADDE 3- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2023 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu Tebliğ ekinde belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

a) Ekte sayılan özelliklerden on beş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 84,00 TL yemek ve 32,00 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 42,00 TL) konaklama bedeli, (GM Notu: 2022 yılında bu bedeller 37,70 TL yemek ve 14,30 TL konaklama bedelindeydi)

b) Ekte sayılan özelliklerden en az on iki ve en fazla on dört tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 70,00 TL yemek ve 29,00 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 38,00 TL) konaklama bedeli, (GM Notu: 2022 yılında bu bedeller 31,30 TL yemek ve 13,00 TL konaklama bedelindeydi)

c) Ekte sayılan özelliklerin on iki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 55,00 TL yemek ve 25,00 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 38,00 TL) konaklama bedeli, (GM Notu: 2022 yılında bu bedeller 24,80 TL yemek ve 11,10 TL konaklama bedeliydi)

alınır.

(2) Konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 14,00 TL, televizyon bulunanlarda günlük en az 14,00 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 20,00 TL konut başına ilave bedel alınır.

Misafirhaneler

MADDE 4- (1) Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 42,00 TL alınır. (GM Notu: 2022 yılında 18,90 TL idi. Yüzde 122 oranında artırılmıştır.)  İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilir.

(2) Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurt içi gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının tamamını geçemez.

(3) Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine aynı tarife uygulanır.

(4) Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan hükümler uygulanır.

(5) Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç), bu yerler de misafirhane kapsamında değerlendirilir.

Kreş ve çocuk bakımevleri ücretleri

MADDE 5- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 621,00 TL olarak tespit edilmiştir. Ancak, belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkilidir.

Spor tesisleri

MADDE 6- (1) Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak;

a) Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 29,00 TL,

b) Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 42,00 TL,

bedel alınır.

(2) Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir veya daha az bir bedel alınabilir.

(3) Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 52,00 TL bedel alınır.

(4) Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden yararlanmaları halinde birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen bedellerin 1/4’ü alınır.

(5) Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alınacak bir aylık abone bedeli, bu maddede belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla, kurumlarca belirlenebilir.

Ortak hususlar

MADDE 7- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri için ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esastır.

(2) Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulur ve 2022 yılında görevlendirilen personel sayısı hiçbir şekilde aşılamaz.

(3) Bu tür yerlerde, 2023 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilemez. Ancak ücreti sosyal tesis işletme gelirlerinden karşılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilir.

(4) Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuş olan fon, vakıf, dernek ve benzeri kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunulamaz.

(5) Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin %20’si müracaat sırasında avans olarak alınır. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için avansın %5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilir. Kamp döneminin başlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilir.

(6) Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedelleri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı, içki, meşrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiçbir şekilde maliyetinin altında olamaz.

(7) Bu Tebliğde belirtilen yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri (geçici görevli kamu personelinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan alınması gereken en az miktarlar olup, kurum ve kuruluşlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha farklı şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaşı, bayram ve yarıyıl tatili gibi dönemleri de dikkate alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit edebilir.

(8) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlandırılan;

a) O kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

b) Diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bu üyeliği sona erenler, dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki sosyal tesislerinde, bu kurum ve kuruluşların kendi personeli için uyguladığı en uygun tarife uygulanır ve en uygun şekilde yararlanmaları sağlanır.

ç) Şehitlerin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri ve bunların eş, anne, baba ve çocukları; kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden birlikte gidip gitmediklerine bakılmaksızın bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılır.

(9) Eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden sekizinci fıkrada yer alanların dışında yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin en az %50 fazlası uygulanır.

(10) Söz konusu tesislerde, 1 Şubat 2020 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 Şubat 2017 ile 1 Şubat 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.

(11) Kamu sosyal tesislerinden yararlandırılmayla ilgili olarak yayımlanan Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık genelgeleri hükümleri saklıdır.

(12) Bu Tebliğde belirlenmiş olan bedellere, katma değer vergisi dahil değildir.

(13) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sınırlamalar, konaklama bedelinin katma değer vergisi dahil olarak belirlenmesi halinde dahi aşılamaz.

(14) Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.

(15) Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalandırılamaz.

(16) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca birinci derece kritik il olarak belirlenen illerdeki sosyal tesislerden yararlanacak olan güvenlik personeli hariç olmak üzere, tesisler devamlılık arz edecek şekilde pansiyon veya bekâr lojmanı olarak kullanılamaz.

(17) Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarınca düzenlenecek eğitim çalışmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karşılığı ve tesisin uygun olması halinde ilgili sendika ve konfederasyonlar yararlandırılabilir.

(18) Tesislerin tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilir. İhtiyaç duyulması halinde yemek, çay ve sair hizmetler, hizmet alımı suretiyle temin edilebilir.

(19) Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin işletilmesiyle doğrudan ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesislerde kalanların yararlandıkları telefon, faks ve internet gibi hizmetlerin ücretleri yararlananlar tarafından tesisten ayrılmadan önce ödenir. İdareler bu konuda gerekli önlemleri alır.

(20) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kreş ve çocuk bakımevi gibi tesislerin sosyal tesis kapsamında olması nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bütçeden katkıda bulunulmaz, dolayısıyla bunların her türlü giderleri kreş ve çocuk bakımevlerinin kendi gelirlerinden karşılanır.

(21) Kurum ve kuruluşların bu Tebliğ kapsamındaki tesislere ilişkin olarak 2023 yılında uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alır ve daima güncel tutulur.

(22) Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Görevliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bulundurulmaz.

b) Avans olarak verilen tutarların en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi sağlanır.

c) Sosyal tesis paralarının bankaya yatırılması hususunda 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ç) Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılması esastır.

(23) Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin işlemlerini, defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yıl sonlarında denetler. Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza edilir.

(24) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar, hizmetin gereğine göre ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere kurumlar tarafından belirlenir.

(25) Bu Tebliğde belirtilen esasların yanı sıra, 7/7/2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6)’in uygulanmasına da devam olunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8- (1) 7/1/2022 tarihli ve 31712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022-1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

EK

EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek özellikler aşağıda belirtilmiştir.

1 – Tesisin deniz, göl, akarsu kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal alanlarda olması

2 – Konut veya bağımsız bölümünde tuvalet ve banyo

3 – Sıcak su

4 – Havalandırma tesisatı

5 – Konut veya bağımsız bölümünde telefon

6 – Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını

7 – Mutfak ve lokanta

8 – Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı

9 – Dinlenme ve oyun salonu

10 – Çay bahçesi

11 – Asansör

12 – Diskotek

13 – Çocuk bahçesi

14 – Spor alanları

15 – Revir

16 – Plaj

17 – Güneşlenme yerleri ve teçhizatı

18 – Otopark (en az 20 araçlık)

19 – Yüzme havuzu

20 – Hamam

21 – Sauna

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.